Υπερηχογραφήματα και Triplex

Εκτός από την εκτέλεση όλων των ειδών των υπερηχογραφημάτων, στο τμήμα γίνονται και:

1. βιοψίες με λεπτή βελόνα (fine needle aspiration biopsy-FNA) για κυτταρολογικήεξέταση και λήψη ιστοτεμαχίων (core biopsy) για ιστολογική εξέταση(θυρεοειδούς, μαστού, λεμφαδένων, μαλακών μορίων…κ.λ.π) με την καθοδήγησητων υπερήχων, και 2. τοποθέτηση σύρματος προεγχειρητικούεντοπισμού υπερηχογραφικά ορατών βλαβών του μαστού (breast localization hook wiresystem) με την καθοδήγηση τωνυπερήχων. Όλες οι εξετάσεις που γίνονται στο κέντρο μας και τα πορίσματα τους αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά για τυχόν μελλοντική σύγκριση (follow up) ή επανεκτύπωση. Υπάρχει δυνατότητα τα υπερηχοτομογραφήματα να αρχειοθετούνται σε CD που δίνεται μαζί με τα films. Το CD αυτό μπορεί να αναγνωστεί σεοποιοδήποτε απλό υπολογιστή χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού προγράμματος.
 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: υπερηχογράφημα ήπατος, χοληδόχου κύστης, χοληφόρων, παγκρέατος, νεφρών, σπληνός, κοιλιακής αορτής.
Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας (σε άντρα): υπερηχογράφημαήπατος, χοληδόχουκύστης, χοληφόρων, παγκρέατος, νεφρών, σπληνός,κοιλιακής αορτής,ουροδόχου κύστης, προστάτη Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας (σε γυναίκα): υπερηχογράφημα ήπατος, χοληδόχουκύστης, χοληφόρων, παγκρέατος, νεφρών, σπληνός, κοιλιακής αορτής,ουροδόχου κύστης, μήτρας, ωοθηκών (ή έσω γεννητικών οργάνων). Υπερηχογράφημαθυρεοειδούς και τραχήλου. Υπερηχογράφημαπαρωτίδων και υπογναθίων σιελογόνων αδένων.Υπερηχογράφημαμαστών. Υπερηχογράφημαμαλακών μορίων.Υπερηχογράφημαισχίων. Υπερηχογράφημαόρχεων και οσχέου.Υπερηχογράφημαεγκύμονος μήτρας. Υπερηχογράφημανεφρών, προστάτη και ουροδόχου κύστης.Υπερηχογράφημαουροδόχου κύστης, μήτρας, ωοθηκών (ή έσω γεννητικών οργάνων).
Υπερηχογράφημα πέους. Υπερηχογραφική μελέτη πυλωρού και γάστρο-οισοφαγικής συμβολής (σε νεογνά)
• Βιοψίες μελεπτή βελόνα (ΡΝΑ) και λήψη ιστοτεμαχίων (CORE BIOPSY) για κυτταρολογική καιιστολογική εξέταση του θυρεοειδούς, μαστού, λεμφαδένων καιγενικά των μαλακών μορίων, με την καθοδήγηση των υπερήχων.
• Τοποθέτηση σύρματος προεγχειρητικού εντοπισμού υπερηχογραφικά ορατών βλαβών του μαστού (BREAST LOCALIZATION HOOK WIRESYSTEM).

TRIPLEX -ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ   ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
• Καρωτίδων καισπονδυλικών αρτηριών
• Ανω άκρων
• Υποκλειδίων αρτηριών
• Αορτής
• Κοιλιακής αρτηρίας (Αλλήρειος τρίποδας )
• Νεφρικών αγγείων
• Λαγονίων
• Κάτω άκρων
• Μαστού
• Θυρεοειδούς
• Όρχεων-οσχέου
• Μαλακών μορίων ΦΛΕΒΩΝ
• Άνω ακρών
•Σφαγίτιδων-υποκλειδίων φλεβών
• Πυλαίας και σπληνικής φλέβας (σπλήνο-πυλαίου άξονα)
• Κάτω άκρων Power doppler έσω καρωτίδας 3D θυρεοειδούς-πολυοζώδης 3D θυρεοειδούς αδένα Power doppler θυρεοειδούς Triplex φλέβας Triplex καρωτίδας Triplex κοινής καρωτίδας Υπερηχογράφημαμαστού-Ca Υπερηχογράφημα ισχίου-εξάρθρημα 3D εμβρίου